رئیس کفاشیان دوباره زیر و رو کشید!

علی کفاشیان دست از بازی هایش بر نمی دارد و عادت دارد همه را سر کار بگذارد.