رئیس دانشکده علوم پایه دانشگاه مازندران منصوب شد

رئیس دانشکده علوم پایه دانشگاه مازندران منصوب شد

با حکم رئیس دانشگاه مازندران، رئیس دانشکده علوم پایه این واحد دانشگاهی منصوب شد.

رئیس دانشکده علوم پایه دانشگاه مازندران منصوب شد

(image)

با حکم رئیس دانشگاه مازندران، رئیس دانشکده علوم پایه این واحد دانشگاهی منصوب شد.
رئیس دانشکده علوم پایه دانشگاه مازندران منصوب شد

آهنگ جدید