رئیس جمهور و دولتمردان باید اقتصاد مقاومتی را یاد بگیرند و حقیقتا به آن عمل کنند

رئیس جمهور و دولتمردان باید اقتصاد مقاومتی را یاد بگیرند و حقیقتا به آن عمل کنند

دبیر روابط عمومی جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به شعار امسال«اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل»،گفت: رئیس جمهور و دولتمردان باید اقتصاد مقاومتی را یاد بگیرند و حقیقتا به آن عمل کنند؛ با تجمل طلبی، واردات بی رویه، کمبود اشتغال، تورم بی سابقه، رکود منجمد بازار و سرمایه داری مک دونالدی، نمی توان اقتصاد مقاومتی را عملی کرد.

رئیس جمهور و دولتمردان باید اقتصاد مقاومتی را یاد بگیرند و حقیقتا به آن عمل کنند

(image)

دبیر روابط عمومی جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به شعار امسال«اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل»،گفت: رئیس جمهور و دولتمردان باید اقتصاد مقاومتی را یاد بگیرند و حقیقتا به آن عمل کنند؛ با تجمل طلبی، واردات بی رویه، کمبود اشتغال، تورم بی سابقه، رکود منجمد بازار و سرمایه داری مک دونالدی، نمی توان اقتصاد مقاومتی را عملی کرد.
رئیس جمهور و دولتمردان باید اقتصاد مقاومتی را یاد بگیرند و حقیقتا به آن عمل کنند

free download movie

عرفان دینی