رئیس‌جمهور اوکراین تحریم‌های ایران را لغو کرد

رئیس‌جمهور اوکراین تحریم‌های ایران را لغو کرد

«پترو پوروشنکو» رئیس‌جمهور اوکراین طی فرمانی، حکم اجرایی شدن قانون مصوب شورای امنیت و دفاع ملی این کشور مبنی بر رفع تحریم‌های ایران را امضا کرد.

رئیس‌جمهور اوکراین تحریم‌های ایران را لغو کرد

(image)

«پترو پوروشنکو» رئیس‌جمهور اوکراین طی فرمانی، حکم اجرایی شدن قانون مصوب شورای امنیت و دفاع ملی این کشور مبنی بر رفع تحریم‌های ایران را امضا کرد.
رئیس‌جمهور اوکراین تحریم‌های ایران را لغو کرد

تکنولوژی جدید