ذیحساب و مدیر کل امور مالی وزارت نفت منصوب شد

خزانه دار کل کشور طی حکمی مظفر نیک پور را به سمت ذیحساب و مدیر کل امور مالی وزارت نفت منصوب کرد.