دیدارسرلشکر باقری با وزیر دفاع

دیدارسرلشکر باقری با وزیر دفاع
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در دیدار با امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع تأکید کرد: متخصصان صنعت دفاعی پشتوانه‌ای خوب برای نیروهای مسلح هستند.

دیدارسرلشکر باقری با وزیر دفاع

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در دیدار با امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع تأکید کرد: متخصصان صنعت دفاعی پشتوانه‌ای خوب برای نیروهای مسلح هستند.
دیدارسرلشکر باقری با وزیر دفاع