دولت یازدهم یک دولت ناتوان در زمینه پاسخگویی به نیازهای عمومی جامعه است

دولت یازدهم یک دولت ناتوان در زمینه پاسخگویی به نیازهای عمومی جامعه است

دبیر کل سابق اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل گفت: دولت یازدهم یک دولت ناتوان در زمینه پاسخگویی به نیازهای عمومی جامعه است، به طوریکه حتی نتوانسته شعارهای خود را در زمینه ارتباط با دنیا انجام دهد.

دولت یازدهم یک دولت ناتوان در زمینه پاسخگویی به نیازهای عمومی جامعه است

(image)

دبیر کل سابق اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل گفت: دولت یازدهم یک دولت ناتوان در زمینه پاسخگویی به نیازهای عمومی جامعه است، به طوریکه حتی نتوانسته شعارهای خود را در زمینه ارتباط با دنیا انجام دهد.
دولت یازدهم یک دولت ناتوان در زمینه پاسخگویی به نیازهای عمومی جامعه است

دانلود سریال و آهنگ