دولت به جای طرح برجام ۲ و ۳ برای اجرای اقتصاد مقاومتی اقدام کند

دولت به جای طرح برجام ۲ و ۳ برای اجرای اقتصاد مقاومتی اقدام کند
عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی گفت: همه نخبگان اقتصادی کشور و حتی آن عده که انقلاب اسلامی را نیز قبول ندارند باور کرده اند راه نجات اقتصاد ایران، اقتصاد مقاومتی است.

دولت به جای طرح برجام ۲ و ۳ برای اجرای اقتصاد مقاومتی اقدام کند

عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی گفت: همه نخبگان اقتصادی کشور و حتی آن عده که انقلاب اسلامی را نیز قبول ندارند باور کرده اند راه نجات اقتصاد ایران، اقتصاد مقاومتی است.
دولت به جای طرح برجام ۲ و ۳ برای اجرای اقتصاد مقاومتی اقدام کند

خبرگذاری اصفحان

آخرین اخبار ورزشی