دولت به اجرای اقتصاد مقاومتی التفات ندارد/ بعد از توافق هسته‌ای هم گامی برای اقتصاد برداشته نشد

دولت به اجرای اقتصاد مقاومتی التفات ندارد/ بعد از توافق هسته‌ای هم گامی برای اقتصاد برداشته نشد

دبیر اتحادیه انجمن اسلامی دانشجویان مستقل گفت: مطالبه ما از دولت این است که در سه سال اگر برای اقتصاد(اقتصاد مقاومتي) کاری نکرده است پس مشغول به چه کار مهمتری بوده؟ 

دولت به اجرای اقتصاد مقاومتی التفات ندارد/ بعد از توافق هسته‌ای هم گامی برای اقتصاد برداشته نشد

(image)

دبیر اتحادیه انجمن اسلامی دانشجویان مستقل گفت: مطالبه ما از دولت این است که در سه سال اگر برای اقتصاد(اقتصاد مقاومتي) کاری نکرده است پس مشغول به چه کار مهمتری بوده؟ 
دولت به اجرای اقتصاد مقاومتی التفات ندارد/ بعد از توافق هسته‌ای هم گامی برای اقتصاد برداشته نشد

شهر خبر

عرفان دینی