دولت ارتباط رسمی با هیچ فراکسیونی در مجلس ندارد

دولت ارتباط رسمی با هیچ فراکسیونی در مجلس ندارد

دستیار ویژه رئیس جمهور با بیان اینکه دولت هیچ ارتباط رسمی با هیچ فراکسیونی در مجلس ندارد، گفت: دولت ارتباطش با مجلس دقیقاً همان ارتباطی است که از طریق معاونین پارلمانی خود دارد از این رو ارتباط خاص با هیچ جریانی در مجلس ندارد.

دولت ارتباط رسمی با هیچ فراکسیونی در مجلس ندارد

(image)

دستیار ویژه رئیس جمهور با بیان اینکه دولت هیچ ارتباط رسمی با هیچ فراکسیونی در مجلس ندارد، گفت: دولت ارتباطش با مجلس دقیقاً همان ارتباطی است که از طریق معاونین پارلمانی خود دارد از این رو ارتباط خاص با هیچ جریانی در مجلس ندارد.
دولت ارتباط رسمی با هیچ فراکسیونی در مجلس ندارد

اس ام اس جدید