دولتمردان بجای فرافکنی به فکر پیاده کردن اقتصاد مقاومتی در اقدام و عمل باشند/ اعتدال تبدیل به انحراف شده است

دولتمردان بجای فرافکنی به فکر پیاده کردن اقتصاد مقاومتی در اقدام و عمل باشند/ اعتدال تبدیل به انحراف شده است

تشکل‌های دانشجویی استان همدان در بیانیه‌ای نسبت به سخنان اخیر رئیس جمهور واکنش نشان دادند و اعلام کردند: جنبش دانشجویی استان همدان ضمن محکوم کردن این جبهه‌گیری‌های عالیجنابان دولت! به روحانی اعلام می‌دارد بجای این فرافکنی‌ها کمی هم به فکر پیاده کردن اقتصاد مقاومتی در اقدام و عمل باشد.

دولتمردان بجای فرافکنی به فکر پیاده کردن اقتصاد مقاومتی در اقدام و عمل باشند/ اعتدال تبدیل به انحراف شده است

(image)

تشکل‌های دانشجویی استان همدان در بیانیه‌ای نسبت به سخنان اخیر رئیس جمهور واکنش نشان دادند و اعلام کردند: جنبش دانشجویی استان همدان ضمن محکوم کردن این جبهه‌گیری‌های عالیجنابان دولت! به روحانی اعلام می‌دارد بجای این فرافکنی‌ها کمی هم به فکر پیاده کردن اقتصاد مقاومتی در اقدام و عمل باشد.
دولتمردان بجای فرافکنی به فکر پیاده کردن اقتصاد مقاومتی در اقدام و عمل باشند/ اعتدال تبدیل به انحراف شده است

بک لینک رنک 3

آهنگ جدید