دمای هوای کشور از فردا افزایش می‌‌یابد

دمای هوای کشور از فردا افزایش می‌‌یابد

کارشناس سازمان هواشناسی گفت: به لحاظ نوسانات دمایی، به تدریج از فردا بر میزان دمای هوا در سطح کشور افزوده خواهد شد.

دمای هوای کشور از فردا افزایش می‌‌یابد

(image)

کارشناس سازمان هواشناسی گفت: به لحاظ نوسانات دمایی، به تدریج از فردا بر میزان دمای هوا در سطح کشور افزوده خواهد شد.
دمای هوای کشور از فردا افزایش می‌‌یابد

خرم خبر