دفاع رضاکیانیان از «ایستاده در غبار»

دفاع رضاکیانیان از «ایستاده در غبار»

رضا کیانیان بازیگر سینما آخرین پست اینستاگرام خود را به فیلم ایستاده در غبار اختصاص داد .

دفاع رضاکیانیان از «ایستاده در غبار»

(image)

رضا کیانیان بازیگر سینما آخرین پست اینستاگرام خود را به فیلم ایستاده در غبار اختصاص داد .
دفاع رضاکیانیان از «ایستاده در غبار»

خبرگزاری اصفحان