دستگیری یکی از شورشیان اوگاندا

دستگیری یکی از شورشیان اوگاندا

منابع امنیتی جمهوری آفریقای مرکزی روز سه شنبه از رهگیری و بازداشت یکی از فرماندهان شورشیان اوگاندا خبر دادند.

دستگیری یکی از شورشیان اوگاندا

(image)

منابع امنیتی جمهوری آفریقای مرکزی روز سه شنبه از رهگیری و بازداشت یکی از فرماندهان شورشیان اوگاندا خبر دادند.
دستگیری یکی از شورشیان اوگاندا

خرید vpn و ساکس

نفت آموزش پرورش دولتی