دستور ملک سلمان برای برکناری وزیر کار و تغییر در هیات علما

دستور ملک سلمان برای برکناری وزیر کار و تغییر در هیات علما

پادشاه عربستان دستور برکناری وزیر کار و توسعه اجتماعی و ایجاد برخی تغییرات در هیات عالی علمای این کشور را صادر کرد.

دستور ملک سلمان برای برکناری وزیر کار و تغییر در هیات علما

(image)

پادشاه عربستان دستور برکناری وزیر کار و توسعه اجتماعی و ایجاد برخی تغییرات در هیات عالی علمای این کشور را صادر کرد.
دستور ملک سلمان برای برکناری وزیر کار و تغییر در هیات علما