دستور بازنگری در توافق ایران با FATF صادر شد

دستور بازنگری در توافق ایران با FATF صادر شد

بعد از تشریح ضررهای توافق ایران با FATF در رسانه‌ها و ورود مجلس شورای اسلامی به این موضوع باخبر شدیم دستور بازنگری در این توافق برای حصول منافع ملی صادر شده است.

دستور بازنگری در توافق ایران با FATF صادر شد

(image)

بعد از تشریح ضررهای توافق ایران با FATF در رسانه‌ها و ورود مجلس شورای اسلامی به این موضوع باخبر شدیم دستور بازنگری در این توافق برای حصول منافع ملی صادر شده است.
دستور بازنگری در توافق ایران با FATF صادر شد

مدرسه