دستفروشان آرم طرح ترافیک روزانه غیرقانونی هستند

دستفروشان آرم طرح ترافیک روزانه غیرقانونی هستند

مدیر واحد صدور آرم سازمان ترافیک گفت: دستفروشان آرم طرح ترافیک روزانه که در معابر ورودی محدوده طرح ترافیک مستقر هستند هیچ گونه وابستگی به سازمان حمل و نقل و ترافیک ندارند.

دستفروشان آرم طرح ترافیک روزانه غیرقانونی هستند

(image)

مدیر واحد صدور آرم سازمان ترافیک گفت: دستفروشان آرم طرح ترافیک روزانه که در معابر ورودی محدوده طرح ترافیک مستقر هستند هیچ گونه وابستگی به سازمان حمل و نقل و ترافیک ندارند.
دستفروشان آرم طرح ترافیک روزانه غیرقانونی هستند

فروش بک لینک

car