در طراحی لباس ورزشی غفلت کرده ایم/ لزوم استفاده تیم‌های ملی از برندهای داخلی پوشاک ورزشی

در طراحی لباس ورزشی غفلت کرده ایم/ لزوم استفاده تیم‌های ملی از برندهای داخلی پوشاک ورزشی

دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور گفت: موضوع لباس ورزشی در کشور ما کمتر مورد توجه قرار گرفته است در حالی که هیچ تیم ورزشی وجود ندارد که بتوان لباس را به عنوان یکی از عناصر هویتی آن حذف کرد.

در طراحی لباس ورزشی غفلت کرده ایم/ لزوم استفاده تیم‌های ملی از برندهای داخلی پوشاک ورزشی

(image)

دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور گفت: موضوع لباس ورزشی در کشور ما کمتر مورد توجه قرار گرفته است در حالی که هیچ تیم ورزشی وجود ندارد که بتوان لباس را به عنوان یکی از عناصر هویتی آن حذف کرد.
در طراحی لباس ورزشی غفلت کرده ایم/ لزوم استفاده تیم‌های ملی از برندهای داخلی پوشاک ورزشی

wolrd press news