در شأن من نیست جواب توهین امثال تبریزی را بدهم/ اینها حتی فیلمساز هم نیستند!

در شأن من نیست جواب توهین امثال تبریزی را بدهم/ اینها حتی فیلمساز هم نیستند!

مسعود فراستی گفت: آقای تبریزی و فیلمسازانی از این دست، از آنجایی که از اثرشان مطمئن نیستند، جلوی منتقد نمی‌نشینند و به جای دفاع از اثر، شلوغ‌کاری و مظلوم‌نمایی می‌کنند.

در شأن من نیست جواب توهین امثال تبریزی را بدهم/ اینها حتی فیلمساز هم نیستند!

(image)

مسعود فراستی گفت: آقای تبریزی و فیلمسازانی از این دست، از آنجایی که از اثرشان مطمئن نیستند، جلوی منتقد نمی‌نشینند و به جای دفاع از اثر، شلوغ‌کاری و مظلوم‌نمایی می‌کنند.
در شأن من نیست جواب توهین امثال تبریزی را بدهم/ اینها حتی فیلمساز هم نیستند!

خرم خبر