در سازمان ملل فضای قدرت و ائتلاف‌سازی علیه دولت‌ها جریان دارد/ اهدای جایزه حقوق بشری ایران به کشورهایی که با اسلام هراسی مبارزه می‌کنند

در سازمان ملل فضای قدرت و ائتلاف‌سازی علیه دولت‌ها جریان دارد/ اهدای جایزه حقوق بشری ایران به کشورهایی که با اسلام هراسی مبارزه می‌کنند

کارشناس ارشد حقوق بشر گفت: در سازمان ملل فضای قدرت و ائتلاف‌سازی علیه دولت‌ها جریان دارد؛ هر کشوری که بتواند قدرت بیشتری داشته باشد، می‌تواند برای قطع‌نامه‌ها تصمیم بگیرد.

در سازمان ملل فضای قدرت و ائتلاف‌سازی علیه دولت‌ها جریان دارد/ اهدای جایزه حقوق بشری ایران به کشورهایی که با اسلام هراسی مبارزه می‌کنند

(image)

کارشناس ارشد حقوق بشر گفت: در سازمان ملل فضای قدرت و ائتلاف‌سازی علیه دولت‌ها جریان دارد؛ هر کشوری که بتواند قدرت بیشتری داشته باشد، می‌تواند برای قطع‌نامه‌ها تصمیم بگیرد.
در سازمان ملل فضای قدرت و ائتلاف‌سازی علیه دولت‌ها جریان دارد/ اهدای جایزه حقوق بشری ایران به کشورهایی که با اسلام هراسی مبارزه می‌کنند

خبر جدید