در بازرسی‌ها از تجهیزات و افراد جاسوسی کردند/ قرارگرفتن ایران ذیل فصل ۷ شورای امنیت دروغ بزرگی است/ سر تیم هسته‌ای کلاه رفت

در بازرسی‌ها از تجهیزات و افراد جاسوسی کردند/ قرارگرفتن ایران ذیل فصل ۷ شورای امنیت دروغ بزرگی است/ سر تیم هسته‌ای کلاه رفت

رئیس سابق سازمان انرژی اتمی با تأکید بر اینکه بتن‌ریزی راکتور اراک تحقیر ملت ایران بود، گفت: برخی می‌گویند صادرکننده آب سنگین شده‌ایم در حالی که مجبور به خارج کردن آب سنگین اراک شده‌ایم و صادراتی در کار نیست.

در بازرسی‌ها از تجهیزات و افراد جاسوسی کردند/ قرارگرفتن ایران ذیل فصل ۷ شورای امنیت دروغ بزرگی است/ سر تیم هسته‌ای کلاه رفت

(image)

رئیس سابق سازمان انرژی اتمی با تأکید بر اینکه بتن‌ریزی راکتور اراک تحقیر ملت ایران بود، گفت: برخی می‌گویند صادرکننده آب سنگین شده‌ایم در حالی که مجبور به خارج کردن آب سنگین اراک شده‌ایم و صادراتی در کار نیست.
در بازرسی‌ها از تجهیزات و افراد جاسوسی کردند/ قرارگرفتن ایران ذیل فصل ۷ شورای امنیت دروغ بزرگی است/ سر تیم هسته‌ای کلاه رفت

خرید لینک

ماشین های جدید