درگیری دیگربار روسی – انگلیسی با چاشنی خون و گاز اشک آور

درگیری دیگربار روسی – انگلیسی با چاشنی خون و گاز اشک آور

هوادران روسیه و انگلیس یک بار دیگر و این بار در شهر لیل به جان هم افتادند و پلیس فرانسه را به دردسر انداختند.

درگیری دیگربار روسی – انگلیسی با چاشنی خون و گاز اشک آور

(image)

هوادران روسیه و انگلیس یک بار دیگر و این بار در شهر لیل به جان هم افتادند و پلیس فرانسه را به دردسر انداختند.
درگیری دیگربار روسی – انگلیسی با چاشنی خون و گاز اشک آور

میهن دانلود