دروازه‌بان بلژیکی چلسی: شاید در چلسی نمانم

دروازه‌بان بلژیکی چلسی: شاید در چلسی نمانم

دروازه‌بان شماره یک آبی‌های لندن از آینده‌اش در این تیم مطمئن نیست.

دروازه‌بان بلژیکی چلسی: شاید در چلسی نمانم

(image)

دروازه‌بان شماره یک آبی‌های لندن از آینده‌اش در این تیم مطمئن نیست.
دروازه‌بان بلژیکی چلسی: شاید در چلسی نمانم

تلگرام

اخبار کارگران