درباره تروریست‌های حادثه بروکسل هشدار داده بودیم!

درباره تروریست‌های حادثه بروکسل هشدار داده بودیم!

رئیس‌جمهور اردوغان، مدعی شد که ترکیه یکی از عاملان انفجارهای بروکسل را پیش از این تحویل بلژیک داده بود، اما پس از آن مقامات بروکسل، او را از زندان آزاد کرده بود.

درباره تروریست‌های حادثه بروکسل هشدار داده بودیم!

(image)

رئیس‌جمهور اردوغان، مدعی شد که ترکیه یکی از عاملان انفجارهای بروکسل را پیش از این تحویل بلژیک داده بود، اما پس از آن مقامات بروکسل، او را از زندان آزاد کرده بود.
درباره تروریست‌های حادثه بروکسل هشدار داده بودیم!

اتوبیوگرافی

آگهی استخدام