دبیر اتحادیه شرکتهای ویدئو رسانه ایران استعفا داد

دبیر اتحادیه شرکتهای ویدئو رسانه ایران استعفا داد

مصطفی محمودی، دبیر اتحادیه شرکتهای ویدئو رسانه ایران پس از ۴۵ ماه دبیری اتحادیه شرکتهای ویدئو رسانه (سینمای خانگی) ایران، از سمت خود استعفا داد.

دبیر اتحادیه شرکتهای ویدئو رسانه ایران استعفا داد

(image)

مصطفی محمودی، دبیر اتحادیه شرکتهای ویدئو رسانه ایران پس از ۴۵ ماه دبیری اتحادیه شرکتهای ویدئو رسانه (سینمای خانگی) ایران، از سمت خود استعفا داد.
دبیر اتحادیه شرکتهای ویدئو رسانه ایران استعفا داد

بک لینک رنک 3

تکنولوژی جدید