دانشگاه نباید بازیچه احزاب سیاسی شود

دانشگاه نباید بازیچه احزاب سیاسی شود

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه علامه گفت: بزرگترین رسالت دانشجو گفتمان‌سازی و تصمیم‌سازی برای مسئولان است، نه اینکه خودش برای افراد سیاسی عامل تصمیم‌گیری شود!

دانشگاه نباید بازیچه احزاب سیاسی شود

(image)

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه علامه گفت: بزرگترین رسالت دانشجو گفتمان‌سازی و تصمیم‌سازی برای مسئولان است، نه اینکه خودش برای افراد سیاسی عامل تصمیم‌گیری شود!
دانشگاه نباید بازیچه احزاب سیاسی شود

موزیک سرا