دانشگاه علوم‌پزشکی شیراز متولی همکاری ایران و هند در علوم پزشکی می‌شود

دانشگاه علوم‌پزشکی شیراز متولی همکاری ایران و هند در علوم پزشکی می‌شود

رایزن علمی ایران در هند گفت: دانشگاه علوم پزشکی شیراز با همکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی کلان منطقه ۵ متولی امر همکاری کشور ایران و هند در علوم پزشکی است.

دانشگاه علوم‌پزشکی شیراز متولی همکاری ایران و هند در علوم پزشکی می‌شود

(image)

رایزن علمی ایران در هند گفت: دانشگاه علوم پزشکی شیراز با همکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی کلان منطقه ۵ متولی امر همکاری کشور ایران و هند در علوم پزشکی است.
دانشگاه علوم‌پزشکی شیراز متولی همکاری ایران و هند در علوم پزشکی می‌شود