دانشگاه شهید چمران اهواز ظرفیت برگزاری بیش از ۴۰ کرسی نظریه پردازی دارد

دانشگاه شهید چمران اهواز ظرفیت برگزاری بیش از ۴۰ کرسی نظریه پردازی دارد

رئیس پژوهشکده حکمت و فلسفه ایران گفت: با توجه به ظرفیت‌های حوزه علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز، می‌توان هر سال بیش از ۴۰ کرسی ترویجی در این دانشگاه برگزار کرد و یک نظریه نیز به ثبت رساند.

دانشگاه شهید چمران اهواز ظرفیت برگزاری بیش از ۴۰ کرسی نظریه پردازی دارد

(image)

رئیس پژوهشکده حکمت و فلسفه ایران گفت: با توجه به ظرفیت‌های حوزه علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز، می‌توان هر سال بیش از ۴۰ کرسی ترویجی در این دانشگاه برگزار کرد و یک نظریه نیز به ثبت رساند.
دانشگاه شهید چمران اهواز ظرفیت برگزاری بیش از ۴۰ کرسی نظریه پردازی دارد

تکنولوژی جدید