دانشجوی برتر کرمانی جایزه خود را به خانواده شهید مدافع حرم تقدیم کرد

دانشجوی برتر کرمانی جایزه خود را به خانواده شهید مدافع حرم تقدیم کرد

در اولین همایش تجلیل از دانشجویان برتر دانشکده دندانپزشکی کرمان، یکی از دانشجویان برتر جایزه خود را به خانواده شهید مدافع حرم تقدیم کرد.

دانشجوی برتر کرمانی جایزه خود را به خانواده شهید مدافع حرم تقدیم کرد

(image)

در اولین همایش تجلیل از دانشجویان برتر دانشکده دندانپزشکی کرمان، یکی از دانشجویان برتر جایزه خود را به خانواده شهید مدافع حرم تقدیم کرد.
دانشجوی برتر کرمانی جایزه خود را به خانواده شهید مدافع حرم تقدیم کرد

فانتزی