دانشجویان موسسه آموزش عالی عطار مشهد هم معترض به وضع حجاب و عفاف شدند

دانشجویان موسسه آموزش عالی عطار مشهد هم معترض به وضع حجاب و عفاف شدند

جمعی از دانشجویان موسسه آموزش عالی عطار مشهد در نامه‌ای سرگشاده خطاب به ریاست این موسسه به وضعیت حجاب و عفاف برخی از دانشجویان اعتراض کردند و خواستار رسیدگی به این مسئله شدند.

دانشجویان موسسه آموزش عالی عطار مشهد هم معترض به وضع حجاب و عفاف شدند

(image)

جمعی از دانشجویان موسسه آموزش عالی عطار مشهد در نامه‌ای سرگشاده خطاب به ریاست این موسسه به وضعیت حجاب و عفاف برخی از دانشجویان اعتراض کردند و خواستار رسیدگی به این مسئله شدند.
دانشجویان موسسه آموزش عالی عطار مشهد هم معترض به وضع حجاب و عفاف شدند

استخدام