دانشجویان در جهت رفع مطالبات جامعه قدم بردارند/ رونق حکمت اسلامی را در سایه کرسی آزاداندیشی نشان دهید

دانشجویان در جهت رفع مطالبات جامعه قدم بردارند/ رونق حکمت اسلامی را در سایه کرسی آزاداندیشی نشان دهید
فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد در آستانه شروع سال تحصیلی ۹۷-۹۶ پیامی صادر کرد.

دانشجویان در جهت رفع مطالبات جامعه قدم بردارند/ رونق حکمت اسلامی را در سایه کرسی آزاداندیشی نشان دهید

فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد در آستانه شروع سال تحصیلی ۹۷-۹۶ پیامی صادر کرد.
دانشجویان در جهت رفع مطالبات جامعه قدم بردارند/ رونق حکمت اسلامی را در سایه کرسی آزاداندیشی نشان دهید