داس اعتدال، فرمانداران و بخشدارانش را درو کرد

داس اعتدال، فرمانداران و بخشدارانش را درو کرد

عزل جمعی از فرمانداران و بخشداران، امروز در خراسان جنوبی تصویر داس اعتدال را در اذهان عمومی تداعی کرد.

داس اعتدال، فرمانداران و بخشدارانش را درو کرد

(image)

عزل جمعی از فرمانداران و بخشداران، امروز در خراسان جنوبی تصویر داس اعتدال را در اذهان عمومی تداعی کرد.
داس اعتدال، فرمانداران و بخشدارانش را درو کرد

اندروید