دادستان دیوان محاسبات: پایه‌گذاری حقوق‌های نجومی از زمان دولت اصلاحات بود

دادستان دیوان محاسبات: پایه‌گذاری حقوق‌های نجومی از زمان دولت اصلاحات بود

شجاعی اظهار داشت: خود وزیر صنایع و معادن وقت در سال ۸۲ حقوق و مزایای کارکنان بانک صنعت و معدن را با حقوق و مزایای سازمان گسترش مطابقت داد. در بانک صنعت و معدن از آن تاریخ پرداخت‌ها بر آن منوال انجام می‌شد.

دادستان دیوان محاسبات: پایه‌گذاری حقوق‌های نجومی از زمان دولت اصلاحات بود

(image)

شجاعی اظهار داشت: خود وزیر صنایع و معادن وقت در سال ۸۲ حقوق و مزایای کارکنان بانک صنعت و معدن را با حقوق و مزایای سازمان گسترش مطابقت داد. در بانک صنعت و معدن از آن تاریخ پرداخت‌ها بر آن منوال انجام می‌شد.
دادستان دیوان محاسبات: پایه‌گذاری حقوق‌های نجومی از زمان دولت اصلاحات بود