خلاقیت داعش در جذب تروریست از غرب با گربه!

خلاقیت داعش در جذب تروریست از غرب با گربه!

جان کالن هشدار داد گروه تروریستی داعش برای جذب تروریست های جدید از گربه استفاده می کند.

خلاقیت داعش در جذب تروریست از غرب با گربه!

(image)

جان کالن هشدار داد گروه تروریستی داعش برای جذب تروریست های جدید از گربه استفاده می کند.
خلاقیت داعش در جذب تروریست از غرب با گربه!

wolrd press news