خریداری پسماندهای الکترونیک توسط شهرداری تهران

خریداری پسماندهای الکترونیک توسط شهرداری تهران

رئیس اداره پسماند شهرداری منطقه ۷ گفت: پسماندهای الکترونیک شهروندان در مساجد سطح منطقه خریداری می شود و سود حاصل از آن در امور خیریه صرف خواهد شد.

خریداری پسماندهای الکترونیک توسط شهرداری تهران

(image)

رئیس اداره پسماند شهرداری منطقه ۷ گفت: پسماندهای الکترونیک شهروندان در مساجد سطح منطقه خریداری می شود و سود حاصل از آن در امور خیریه صرف خواهد شد.
خریداری پسماندهای الکترونیک توسط شهرداری تهران

راه حل آپدیت نود 32

عکس