خدمات رسانی گروه جهادی دانشگاه پیام‌نور خلخال در مناطق حاشیه‌نشین

خدمات رسانی گروه جهادی دانشگاه پیام‌نور خلخال در مناطق حاشیه‌نشین
گروه جهادی شهید طهماسب مظفری متشکل از دانشجویان بسیجی دانشگاه پیام‌نور خلخال با حضور در مناطق حاشیه نشین شهر خلخال به مرمت و بازسازی، یک باب منزل مسکونی در این شهر پرداختند.

خدمات رسانی گروه جهادی دانشگاه پیام‌نور خلخال در مناطق حاشیه‌نشین

گروه جهادی شهید طهماسب مظفری متشکل از دانشجویان بسیجی دانشگاه پیام‌نور خلخال با حضور در مناطق حاشیه نشین شهر خلخال به مرمت و بازسازی، یک باب منزل مسکونی در این شهر پرداختند.
خدمات رسانی گروه جهادی دانشگاه پیام‌نور خلخال در مناطق حاشیه‌نشین