خبرگان ملت بر جلوگیری از ایجاد دوقطبی در جامعه تاکید کردند

خبرگان ملت بر جلوگیری از ایجاد دوقطبی در جامعه تاکید کردند

نخستین جلسه هیأت رئیسه مجلس خبرگان رهبری دوره پنجم با حضور آیت‌الله جنتی و سایر اعضای هیأت رئیسه در تهران برگزار شد.

خبرگان ملت بر جلوگیری از ایجاد دوقطبی در جامعه تاکید کردند

(image)

نخستین جلسه هیأت رئیسه مجلس خبرگان رهبری دوره پنجم با حضور آیت‌الله جنتی و سایر اعضای هیأت رئیسه در تهران برگزار شد.
خبرگان ملت بر جلوگیری از ایجاد دوقطبی در جامعه تاکید کردند

اخبار دنیای دیجیتال