حکم شورای نگهبان درباره «مینو خالقی» تایید شد

حکم شورای نگهبان درباره «مینو خالقی» تایید شد

هیئت عالی حل اختلاف قوا نظر شورای نگهبان را درباره مینو خالقی پذیرفت.

حکم شورای نگهبان درباره «مینو خالقی» تایید شد

(image)

هیئت عالی حل اختلاف قوا نظر شورای نگهبان را درباره مینو خالقی پذیرفت.
حکم شورای نگهبان درباره «مینو خالقی» تایید شد

فروش بک لینک

عکس