حکم حبس رهبر معارضان بحرین ۹ سال افزایش یافت

حکم حبس رهبر معارضان بحرین ۹ سال افزایش یافت

دادگاهی در بحرین حکم حبس رهبر معارضان این کشور را به ۹ سال افزایش داد.

حکم حبس رهبر معارضان بحرین ۹ سال افزایش یافت

(image)

دادگاهی در بحرین حکم حبس رهبر معارضان این کشور را به ۹ سال افزایش داد.
حکم حبس رهبر معارضان بحرین ۹ سال افزایش یافت

اسکای نیوز