حکایت ننه و زن بابا شدن مدعیان اصلاح‌طلبی

حکایت ننه و زن بابا شدن مدعیان اصلاح‌طلبی

«روزنامه آفتاب یزد اخیراً توئیت انگلیسی نوشته شده منتسب به سعید جلیلی را بهانه تخفیف جلیلی و جبهه سیاسی جلیلی کرده است.»

حکایت ننه و زن بابا شدن مدعیان اصلاح‌طلبی

(image)

«روزنامه آفتاب یزد اخیراً توئیت انگلیسی نوشته شده منتسب به سعید جلیلی را بهانه تخفیف جلیلی و جبهه سیاسی جلیلی کرده است.»
حکایت ننه و زن بابا شدن مدعیان اصلاح‌طلبی

شبکه خانگی