حمله به داعش در لیبی به دستور اوباما صورت گرفت

حمله به داعش در لیبی به دستور اوباما صورت گرفت

سخنگوی پنتاگون در کنفرانس خبری گفت که حملات هوایی آمریکا به داعش در لیبی با دستور اوباما صورت گرفته است

حمله به داعش در لیبی به دستور اوباما صورت گرفت

(image)

سخنگوی پنتاگون در کنفرانس خبری گفت که حملات هوایی آمریکا به داعش در لیبی با دستور اوباما صورت گرفته است
حمله به داعش در لیبی به دستور اوباما صورت گرفت

شهرداری