حمایت اطلاعاتی عربستان از اسرائیل در جنگ ۳۳ روزه

حمایت اطلاعاتی عربستان از اسرائیل در جنگ ۳۳ روزه

رئیس وقت اطلاعات ارتش رژیم صهیونیستی اعتراف کرد عربستان در طول جنگ ۳۳ روزه به این رژیم کمک اطلاعاتی کرده است.

حمایت اطلاعاتی عربستان از اسرائیل در جنگ ۳۳ روزه

(image)

رئیس وقت اطلاعات ارتش رژیم صهیونیستی اعتراف کرد عربستان در طول جنگ ۳۳ روزه به این رژیم کمک اطلاعاتی کرده است.
حمایت اطلاعاتی عربستان از اسرائیل در جنگ ۳۳ روزه

خبرگزاری اصفهان