حماس و فتح اعطای خودمختاری به شهرک‌نشینان در «الخلیل» را محکوم کردند

حماس و فتح اعطای خودمختاری به شهرک‌نشینان در «الخلیل» را محکوم کردند
جنبش‌های حماس و فتح اعطای خودمختاری به شهرک‌نشینان در الخلیل را محکوم کردند و آن را نشان‌دهنده اجرایی شدن سیاست تبعیض نژادی دانستند.

حماس و فتح اعطای خودمختاری به شهرک‌نشینان در «الخلیل» را محکوم کردند

جنبش‌های حماس و فتح اعطای خودمختاری به شهرک‌نشینان در الخلیل را محکوم کردند و آن را نشان‌دهنده اجرایی شدن سیاست تبعیض نژادی دانستند.
حماس و فتح اعطای خودمختاری به شهرک‌نشینان در «الخلیل» را محکوم کردند