حقوقدانان کشور همچنان مدعی میش بودن آمریکا هستند

حقوقدانان کشور همچنان مدعی میش بودن آمریکا هستند

دبیر سیاسی جامعه اسلامی دانشجویان گفت: دلسوزان کشور مشکلات برجام را از پیش فهمیدند، ولی حقوقدانان کشور ما همچنان مدعی میش بودن آمریکا هستند

حقوقدانان کشور همچنان مدعی میش بودن آمریکا هستند

(image)

دبیر سیاسی جامعه اسلامی دانشجویان گفت: دلسوزان کشور مشکلات برجام را از پیش فهمیدند، ولی حقوقدانان کشور ما همچنان مدعی میش بودن آمریکا هستند
حقوقدانان کشور همچنان مدعی میش بودن آمریکا هستند

فروش بک لینک

دانلود فیلم جدید