حضور شرکت‌های انگلیسی در ایران افزایش می‌یابد/ وزیرتجارت انگلیس اردیبهشت به تهران می‌آید

حضور شرکت‌های انگلیسی در ایران افزایش می‌یابد/ وزیرتجارت انگلیس اردیبهشت به تهران می‌آید

وزیر تجارت و نوآوری انگلیس در دیدار کاردار ایران با اشاره به حمایت دولت این کشور از شرکت‌های انگلیسی برای حضور در بازار ایران گفت در رأس یک هیأت تجاری و اقتصادی اردیبهشت به تهران سفر می‌کند.

حضور شرکت‌های انگلیسی در ایران افزایش می‌یابد/ وزیرتجارت انگلیس اردیبهشت به تهران می‌آید

(image)

وزیر تجارت و نوآوری انگلیس در دیدار کاردار ایران با اشاره به حمایت دولت این کشور از شرکت‌های انگلیسی برای حضور در بازار ایران گفت در رأس یک هیأت تجاری و اقتصادی اردیبهشت به تهران سفر می‌کند.
حضور شرکت‌های انگلیسی در ایران افزایش می‌یابد/ وزیرتجارت انگلیس اردیبهشت به تهران می‌آید

سایت استخدامی

استخدام ایران