حساسیت دانشجویان و وظیفه‌شناس استان مرکزی قابل تقدیر است

حساسیت دانشجویان و وظیفه‌شناس استان مرکزی قابل تقدیر است

عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی به نامه سرگشاده تشکل‌های دانشجویی استان مرکزی پیرامون مشکلات کشاورزی در یادداشتی، پاسخ داد.

حساسیت دانشجویان و وظیفه‌شناس استان مرکزی قابل تقدیر است

(image)

عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی به نامه سرگشاده تشکل‌های دانشجویی استان مرکزی پیرامون مشکلات کشاورزی در یادداشتی، پاسخ داد.
حساسیت دانشجویان و وظیفه‌شناس استان مرکزی قابل تقدیر است

موزیک جوان