حریق در انبار برنج خیابان مولوی

حریق در انبار برنج خیابان مولوی

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهر تهران از آتش سوزی انبار برنج در خیابان مولوی خبر داد.

حریق در انبار برنج خیابان مولوی

(image)

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهر تهران از آتش سوزی انبار برنج در خیابان مولوی خبر داد.
حریق در انبار برنج خیابان مولوی

میهن دانلود