حداقل زمان اخذ رأی ۱۰ ساعت است/ نیاز باشد زمان را تمدید می‌کنیم

وزیر کشور با اشاره به آغاز فرآیند اخذ رأی در تمامی شعب گفت: مردم در اولین ساعات اخذ رأی به شعب مراجعه کنند.