جوانی که با قلب مصنوعی در کوله‌پشتی ۱۷ ماه زندگی کرد+تصاویر

جوانی که با قلب مصنوعی در کوله‌پشتی ۱۷ ماه زندگی کرد+تصاویر

دانشمندان موفق به ساخت یک قلب مصنوعی خارجی شدند که یک بیمار نارسایی قلبی را تا زمان پیوند عضو ۱۷ ماه زنده نگه داشت.

جوانی که با قلب مصنوعی در کوله‌پشتی ۱۷ ماه زندگی کرد+تصاویر

(image)

دانشمندان موفق به ساخت یک قلب مصنوعی خارجی شدند که یک بیمار نارسایی قلبی را تا زمان پیوند عضو ۱۷ ماه زنده نگه داشت.
جوانی که با قلب مصنوعی در کوله‌پشتی ۱۷ ماه زندگی کرد+تصاویر

موسیقی