جوانان ایران در روز نخست ۱۰۰ امتیازی شدند

جوانان ایران در روز نخست ۱۰۰ امتیازی شدند

تیم ملی بسکتبال جوانان ایران در دیدار مقابل اندونزی از مرز ۱۰۰ امتیاز عبور کرد و با اقتدار برنده شد.

جوانان ایران در روز نخست ۱۰۰ امتیازی شدند

(image)

تیم ملی بسکتبال جوانان ایران در دیدار مقابل اندونزی از مرز ۱۰۰ امتیاز عبور کرد و با اقتدار برنده شد.
جوانان ایران در روز نخست ۱۰۰ امتیازی شدند

car